Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om cookies på hkr.se. Jag godkänner

Kvalitativa forskningsmetoder med inriktning innehållsanalys

7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå (FO401M)

Dnr: U2012-242-848

Nivå:Avancerad nivå
Ämnesgrupp:Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap (OM1)
Ämne/områdeskod:Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap (OMA)
Utbildningsområden:Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Huvudområde:Hälsovetenskap
VFU-andel:-
Engelsk titel:Qualitative research methods focusing on content analysis

Allmänna uppgifter

Kursen ingår som en valbar metodkurs inom Masterprogrammet Integrerad hälsovetenskap men kan även läsas som fristående kurs.

Fördjupningsnivå

A1N Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskaps- och behörighetskrav

Godkänt resultat om minst 135 hp på grundnivå varav minst 60 hp inom hälsovetenskap eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper om kvalitativa metoder med inriktning innehållsanalys.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Grundläggande aspekter i kvalitativ forskning
 • Kvalitativ intervjumetodik
 • Textanalys med hjälp av innehållsanalys
 • Trovärdighetsaspekter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna beskriva vad som kännetecknar en kvalitativ forskningsansats (1)
 • kunna redogöra för olika sätt att använda innehållsanalys (2)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna genomföra en kvalitativ intervju (3)
 • kunna analysera insamlad data med hjälp av innehållsanalys (4)
 • kunna presentera resultatet av analysen samt dess trovärdighet (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna kritiskt reflektera över olikheter samt likheter inom metoden innehållsanalys (6)
 • kunna föra ett kritiskt forskningsmetodologiskt resonemang utifrån ett kvalitativt perspektiv (7)

Genomförande

Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Arbetsformer som förekommer är litteraturstudier, enskilda uppgifter samt möjlighet till nätbaserade diskussioner.

Examination – prov och former

Examination sker genom tre individuella skriftliga deluppgifter.

Delprov 1 (2,5 hp) Kvalitativ forskning samt olika ansatser inom textanalysmetoden innehållsanalys. Skriftlig individuell hemtentamen. Lärandemål 1, 2, och 6 examineras. Betygsskala U och G tillämpas

Delprov 2 (2 hp) Genomförande av kvalitativ intervju som analyseras med hjälp av innehållsanalys: Skriftlig individuell hemtentamen. Lärandemål 3 och 4 examineras. Betygsskala U, G eller VG tillämpas.

Delprov 3 (3 hp) Metodologisk diskussion/trovärdighetsbegreppet. Skriftlig individuell hemtentamen. Lärandemål 5 och 7 examineras. Betygsskala U, G eller VG tillämpas.

För Godkänt på kursen krävs att studenten är Godkänd på samtliga delprov. För att erhålla betyget Väl Godkänt krävs därutöver att studenten erhåller betyget Väl Godkänd på delprov 2 och 3.

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker i enlighet med av Högskolans utfärdade riktlinjer

Beslut

Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2011-10-22. Giltig från och med 2013-04-01 till och med 2015-03-31.

Revideringar

2012-10-23
Borttagning av litteratur: Qualitative research methods for the social sciences.

Revidering giltig från och med 2013-04-01.

Övergångsbestämmelser

Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter att kursplanen upphört att gälla, dvs. ersatts av en ny eller blivit nedlagd. Därefter examineras studenten i enlighet med vid examinationstillfället gällande kursplan. För student som inte har fullföljt kurs med godkänt resultat ett år efter att dess kursplan upphört att gälla kan inom ytterligare två år, efter prövning av examinator, ges möjlighet till förnyade examinationstillfällen i enlighet med sagda kursplan.

Litteratur

 • Björk M, Nordström B & Hallström I (2006), Needs of young children with cancer during their initial hospitalization: An observational study.. Uncategorised: https://ezproxy.bibl.hkr.se/login?url=http://jpo.sagepub.com/content/23/4/210.full.pdf+html Anmärkning: Artikel ingår i: Journal of Pediatric Oncology Nursing 23(4), s 210-219.
 • Burnard, P A (1991), Metohod of analysing interview transcrips in qualitative reserch. 11 uppl. Anmärkning: Artikel ingår i: Nurse education today s. 461-466.
 • Elo, S & Kyngäs, H (2008), The qualitative content analysis process. Anmärkning: Artikeln ingår i: Journal of Advanced Nursing 62 (1), s.107-115
 • Graneheim, U H & Lundman, B (2004), Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Anmärkning: Artikel ingår i: Nurse Education Today 24 :105-112. (8 s.)
 • Hsiu, F H & Shannon, S E (2005), Three approaches to qualitative content analysis. Uncategorised: https://ezproxy.bibl.hkr.se/login?url=http://qhr.sagepub.com/content/15/9/1277.full.pdf+html Anmärkning: Artikeln ingår i: Qualitative Health Research 15 (9), s.1277-1288
 • Mishler, E G (1990), Validation in inquiry-guided research: The role of exemplars in narrative studies. Uncategorised: https://ezproxy.bibl.hkr.se/login?url=http://www.metapress.com/content/n4405243p6635752/fulltext.pdf Anmärkning: Artikeln ingår i: Harvard educational review Vol 60 no 4, s.415-434
 • Ny P, Plantin L, Dejin-Karlsson E, Dykes AK (2006), The experience of Middle Eastern men living in Sweden of maternal and child health care and fatherhood: focus-group discussions and content analysis. 24 uppl. Uncategorised: https://ezproxy.bibl.hkr.se/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613806000659 Anmärkning: Artikel ingår i: Midwifery, s. 281-290
 • Patton, M. Q. (2002), Qualitative research & evaluation methods. 3 uppl. London : SAGE. (598 s). ISBN 978-0-7619-1971-1
 • Polkinghorne, D E (2005), Language and meaning: Data collection in qualitative research. Uncategorised: http://www.usc.edu/projects/rehab/private/docs/researchers/polkinghorne/3_polkinghorne.pdf Anmärkning: Artikeln ingår i: Journal of Counselling Psychology 52 (2), s.137-145
 • Sandelowski, M (2000), Focus on reserch methods. Whatever happened to qualitative description?. 23 uppl. Uncategorised: http://www.wou.edu/~mcgladm/Quantitative%20Methods/optional%20stuff/qualitative%20description.pdf Anmärkning: Artikel ingår i: Research in Nursing & Health, s. 334-340.

Vetenskapliga artiklar tillkommer med ca 100 sidor.

Uppdaterad: av Sofia Johansson