Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om cookies på hkr.se. Jag godkänner

Förskollärarutbildning med inslag av validering

210 högskolepoäng, Grundnivå (LVFO1)

Dnr: U2012-241-65

Bachelor in Early Years Education with an Element of Validation

Nivå:Grundnivå
Fastställd av Utbildningsnämnden för lärande och miljö:2011-12-15

Övergripande utbildningsmål

Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som förskollärare. Förskollärarutbildningen lägger grunden till en yrkesidentitet förankrad i förskolans uppdrag. Efter genomgången utbildning ska studenten ha de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att självständigt ansvara för förskolans pedagogiska verksamhet.

Högskolelagen
Högskoleutbildningen i Sverige lyder under, SFS 1992:1434. Denna lag anger övergripande mål för alla högskolestudier vilka utgör grunden för Förskollärarutbildningen i Kristianstad.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattande minst 30 hp.

Examensmål

Examensbeskrivning för förskollärarexamen anges i Högskoleförordningen, SFS 2010:541:

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
 • visa sådana förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling
 • visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare
 • visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. (SFS 2010:541).

Upplägg och innehåll

Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad tar sin utgångspunkt i grundläggande demokratiska värderingar, kunskaper om förskolläraruppdraget, enskilda barns lärande och utveckling samt den moderna barndomen. Utifrån egna insikter och erfarenheter ges studenten möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande och att i förskolans och förskoleklassens verksamhet, tillvarata och utveckla barns intresse och nyfikenhet för sin omvärld. Utbildningen erbjuder studenten förberedelser för ett yrke som präglas av internationella och interkulturella perspektiv i förskola och vardagsliv.

Studenten har möjlighet att tillgodoräkna delar av sin yrkeserfarenhet som barnskötare i förskola och förskoleklass i utbildningen. I början av varje termin genomgår studenterna en valideringsprocess som synliggör deras kunskaper och kompetenser och en bedömning görs av vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas.

En utbildning i ett biosfärområde
Högskolan Kristianstad är belägen i ett av Unesco utsett biosfärområde, Kristianstads Vattenrike, ett område vars funktion är att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald, att främja rättvisa, ekonomisk utveckling och en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Närheten till biosfärområdets särart ses som en unik möjlighet till autentiska upplevelser och kreativt skapande med anknytning till utbildningens innehåll och lärande för hållbar utveckling. I utbildningen kopplas miljöperspektiv, demokratiperspektiv och samhällelig förändring till ett vidgat kulturbegrepp och kunskap om nya mediala kunskaps- och kommunikationsformer.

Yrke, ämne, forskning i samverkan
Utbildningens grundläggande perspektiv är yrke, ämne och forskning i samverkan. Det betyder att samtliga delar av utbildningen omfattar de tre perspektiven, men i varierande grad. En nära samverkan mellan lärarutbildare i förskola/förskoleklass och lärarutbildare på högskolan ses som en förutsättning för studentens yrkesutveckling och utbildningens genomförande. Inom utbildningen förekommer också fältstudiedagar. Syftet med dessa är att ge studenten möjlighet till insyn i verksamheter i samhället med nära anknytning till förskolebarn.

Genom utbildningen får studenten utveckla en lärarprofession med ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap, kunskapsutveckling och den egna lärarrollen. Det akademiska skrivandet i olika genrer och kontexter är en integrerad del i studentens läroprocesser. Språk och skrivande betonas utifrån ett kommunikativt lärandeperspektiv. Studenten ska utveckla kunskap om barns språkutveckling men också utveckla sin egen skrivkompetens. Under utbildningens olika kurser ges studenten möjlighet att genom skrivande, dokumentation, analys och reflektion förhålla sig till olika aspekter av kursinnehållet i relation till sin egen yrkesutveckling. Utbildningen i sin helhet erbjuder en bas för vidare studier och forskning inom yrket.

Informations- och kommunikationsteknik
Inom utbildningens ram behandlas informations- och kommunikationsteknik (IKT) med inriktning kunskapsutveckling i relation till yrket och förskolans verksamhet. Studentens förmåga att göra pedagogiska/didaktiska analyser av teknik och medier kopplas till respektive kursinnehåll och till barns lärande och utveckling.

Utbildningens struktur
Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad omfattar i enlighet med proposition 2009/10:89 följande områden:

 • utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp
 • ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området om 105 hp
 • verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp, förlagd inom relevant verksamhet
 • självständigt examensarbete om 15 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattar såväl läroplansteoretiska som didaktiska perspektiv på lärares arbete i förskolan. Utgångspunkten tas i förskolans historia och värdegrund som sätts i relation till förskolans förutsättningar nu och i framtiden. Vetenskapsteori och forskningsmetodik knyts till studier av omsorg, fostran och lärande i förskolan. Barns uppväxtvillkor, barns lärande och utveckling och förskolans uppdrag att möta alla barn studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv. Uppföljning och analys samt utvärdering och utvecklingsarbete kopplas såväl till barns lärande som till förskolans verksamhet och den egna yrkesrollen.

Ämnesstudier (105 hp)
Ämnesstudierna har såväl ett ämnesfördjupande som ett innehållsfokuserat didaktiskt perspektiv på barns lek, utveckling och lärande. Inom ramen för ämnesstudierna studeras estetiska ämnesinnehåll såväl som estetiska lärprocesser, lek och lärande, barns kommunikation och språkutveckling, matematik samt ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt innehåll. Ett ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt studeras, praktiseras och problematiseras. Fältstudier med anknytning till respektive kursinnehåll förekommer i olika verksamheter, vilka syftar till att ge studenten erfarenheter av olika miljöer, utanför förskolan, där barn vistas och lär.

Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar 30 hp som genomförs med kvalificerad handledning i förskola och förskoleklass. VFU:n utgör en del av ämnesstudierna och knyts till ett för respektive moment relevant innehåll. Genom VFU:n ges studenten möjlighet att möta förskolan som kunskapsfält, yrkesfält och forskningsfält.

Utbildningen ska ge studenten förutsättningar att förstå, inspirera och stödja barns tänkande och lärande och vetenskapligt grundad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet samt olika kunskapstraditioner. VFU:n har en uttalad progression på så vis att den första perioden förväntas ge studenten möjlighet att pröva på och reflektera över sitt kommande yrke. Under utbildningens gång ökar studentens eget ansvar för förskoleverksamheten successivt. I den avslutande terminen förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den barngrupp där VFU:n genomförs samt utifrån ett vetenskapligt synsätt analysera den egna yrkesrollen.

Under termin fyra och sex erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.

Självständigt examensarbete (15 hp)
Examensarbetet omfattar 15 hp och är på grundnivå inom ramen för utbildningsvetenskap med inriktning mot det förskolepedagogiska området. Examensarbetet ger studenten möjlighet till fördjupande studier inom ett kunskapsområde, att kritiskt granska förskolans verksamhet samt bidra till kunskapsutveckling inom området. Examensarbetet ger också studenten utökade möjligheter att knyta samman såväl ämnesstudier som den utbildningsvetenskapliga kärnan med VFU:n. Arbetet ska om möjligt kopplas till någon av högskolans aktiva forskningsmiljöer.

Kursstruktur
Termin 1
Förskola i dåtid, nutid och framtid, 30 hp:
Lek, utveckling, lärande: Lek, lärande och läraruppdrag, 15 hp varav 3 hp VFU
UVK: Läroplansteori och allmändidaktik, 7,5 hp
UVK: Utbildningens historia, organisation och villkor, demokratins grund 7,5 hp

Termin 2
Språkets betydelse för barns utveckling och lärande, 30 hp:
UVK: Utveckling och lärande, 15 hp
Lek, utveckling, lärande: Läs- och skrivutveckling, 15 hp varav 6 hp VFU

Termin 3
Naturvetenskap, teknik och estetik i mötet med alla barn, 30 hp:
UVK: Specialpedagogik, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Estetiska lärprocesser, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Naturvetenskap och teknik, 15 hp varav 6 hp VFU

Termin 4
Hållbar utveckling i förskolan, 30 hp:
UVK: Sociala relationer och ledarskap, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Tematiskt arbete, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Naturvetenskap, tematiskt arbete och en hållbar utveckling, 15 hp varav 4,5 hp VFU

Termin 5
Matematik och språklig mångfald i förskolan, 30 hp:
Lek, utveckling, lärande: Grundläggande matematikutveckling, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Estetiska lärprocesser som redskap i barns lärande, 22,5 hp

Termin 6
Vetenskapsteori, barndomar och mötesarenor, 30 hp:
UVK: Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Barndom och barns villkor, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Samverkan, 15 hp varav 4,5 hp VFU

Termin 7
Utvärdering och utveckling i förskolan, 15 hp:
UVK: Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp
Lek, utveckling, lärande: Yrkesrollen, 7,5 hp varav 6 hp VFU

Examensarbete, 15 hp

Förkunskaps- och behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet 6 a/A6 a med undantag för Engelska B) samt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare på heltid samt pågående anställning i förskola eller förskoleklass eller motsvarande.

Examen

Förskollärarexamen

Påbyggbarhet

En påbyggbar fördjupningskurs, Utvärdering och utveckling i förskolan, ges på avancerad nivå. Kursen ger studenten möjlighet till fortsatta studier på magisternivå. Inom ramen för programmet skriver studenten ett självständigt arbete om15 hp inom huvudområdet utbildningsvetenskap.

Beslut

Fastställd av Utbildningsnämnden för lärande och miljö: 2011-12-15. Giltig från och med 2012-01-23.

Revideringar

2016-05-19
Spärreglerna är borttagna, kursplanernas behörighet gäller

Revidering giltig från och med 2016-08-29.

2012-02-08
Beslut om revidering av samtliga aktuella utbildningsplaner innehållande VFU

Revidering giltig från och med 2012-02-08.

Programutvärdering

Programutvärdering sker i enlighet med av Högskolan utfärdade riktlinjer.

Övergångsbestämmelser

Om programmet avvecklas eller avsevärt förändras har den studerande rätt att följa den programstruktur som denne blivit antagen till. Hur länge denna möjlighet finns anges vid beslut om avveckling eller avsevärd förändring. Tiden beräknas med utgångspunkt från normal studietakt vilket utgör en tidsmässig nedre gräns.

Uppdaterad: av Eva Mandorf